ھزینه ھای پنجره دوجداره با نشرپذیری کم

در مقالھ ھای پیشین بھ طور ویژه در مورد قیمت ھای پنجره PVCuدر این مقالھ نیز قصد داریم
شما را با کاربرد پنجره دوجداره با نشرپذیری کم و ھزینھ ھایی کھ باید برای آن صرف کنید بپردازیم.
واحدھای پنجره دوجداره با نشرپذیری کم
با توجھ بھ بالا بودن بھای انرژی و اینکھ بھ نظر می رسد کل دنیا برای کاھش اثرات دی اکسیدکربن
در تلاش می باشند، جای تعجب نیست کھ نھایتا تمامی ھیاھو و کشمکش ھا حول کمک بھ بھبود
جایگزینی پنجره دوجداره منازل بچرخد.
بھ طوراشکار دوجداره سازی بھ دلیل کاھش اتلاف حرارتی و کاستن ورود صداھای مزاحم از خارج
خیلی مشھور شده و مورد استقبال قرار گرفتھ است، اما دو نمونھ معرفی شده اخیر واحدھای پنجره
دوجداره دارای عملکردی بھتر برحسب بازده انرژی وکاھش سروصدا ھستند.
امروزه، خود واحدھای شیشھ ای پنجره دوجداره می توانند با گازی مانند آرگون پر شوند تا تبادل
حرارتی،برودتی و چگالش از طریق پنجره را کاھش داده و در ترکیب با نمونھ شیشھ دارای
نشرپذیری کم ) ،(e-wolرتبھ بندی انرژی پنجره ) (REWمی تواند تا حد ++ Aافزایش یابد )A
بھترین حد بود وقتی CRFBنخستین رتبھ بندی ھای انرژی را معرفی نمود.(
ھمچنین اگر شما لعاب سھ گانھ و انچھ بھ نام “جداکننده ھای لبھ ای گرم” شناختھ می شود را بھ مخلوط
مدنظر اضافھ کنید، انگاه احتمالا پنجره ای با بالاترین بازده انرژی را در اختیار خواھید داشت کھ ھم
اکنون موجود است.
بھ ھرحال، برای برخی افراد ممکن است صرفا دسترسی بھ پنجره با بالاترین بازده انرژی در بازار
حائز اھمیت باشد در حالی کھ دغدغھ سایر افراد می تواند ھزینھ و پول باشد؛ بھ عنوان مثال پنجره
پرشده با گاز سھ جداره با یراق الات و اجزای مھر و موم شده 20میلی متری می تواند گران باشد پس
ایا ھزینھ افزودن لایھ سوم شیشھ، گاز و غیره با صرفھ جویی بیشتر شما در صورت حساب
گرمایشیتان متناسب و متعادل می شود؟
درواقع، ناظران ھنوز در این مورد پاسخی قطعی نیافتھ اند و نمی توان نظر قطعی در خصوص آن
داده شود؛ در نتیجھ این موضوع بھ تصمیم شخصی افراد مربوط می شود. ھر فرد با در نظر گرفتن
شرایط مالی خود می تواند تصمیم بگیرد کھ تا حد می تواند برای پنجره دوجداره خود ھزینھ کند و تا
چھ میزان می تواند ھزینھ ھای کناری آن را بپردازد.

توجھ داشتھ باشید کھ ھر نوع پنجره دوجداره و یا تک و سھ جداره ویژگی ھای منحصر بھ فرد خود را
دارند کھ برای ھر شرایط آب و ھوایی و محیطی مفید می باشد. بنابراین در انتخاب پنجره خود دقت
کافی را داشتھ باشید و تمام موارد مورد نظر را در نظر بگیرید.
در مقالھ ھای بعدی می خواھیم شما را با درب ھای پنجره دوجداره نیز آشنا کنیم. با ما ھمراه باشید و
مقالات ما را دنبال کنید تا اطلاعات مفیدی در اختیار شما قرار دھیم. اگر بھ دنبال آشنایی بیشتر با
انواع پنجره دوجداره ھستید بھ محصولات صفحھ سایت ما مراجعھ کنید و انواع محصولات را در آنجا
مشاھده کنید. برای اطلاعات بیشتر از کارایی و خصوصیات پنجره دوجداره می توانید مقالات ما را
مطالعھ نمایید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *