ورق گالوانیزه

درسالھای اخیر اختلافات زیادی بین صاحب نظران در خصوص معیارھای ارزیابی و استفاده از
گالوانیزه در پنجره ھای دوجداره پیش آمده و ما در این مقالھ سعی میکنیم بھ این موضوع و اختلاف
نظرھا پاسخ دھیم .
چرا باید از گالوانیزه استفاده کنیم ؟
استفاده از گالوانیزه برای استحکام بخشی و ھمچنین تحمل بارھای دینامیکی و استاتیکی واردشده بھ
پنجره از الزامات غیرقابل انکار سیستم پنجره ھای دوجداره می باشدو اینکھ بعضی ھا میگویند برای
پروفیل خاص یا در شرایط خاص از گالوانیزه استفاده نمیکنند نظری بی پایھ و اساس بوده و ھیچ
پشتوانھ فنی ، علمی و یا استانداردی ندارد و در ھیچ یک از استانداردھای تعریف شده چھ در ایران و
چھ در خارج از ایران چنین موضوعی بیان نشده است .
نباید فراموش کنیم کھ پروفیل upvcقادر بھ تحمل ھر وزن یا بار واردشده بھ آن را ندارد و در
صورت عدم استفاده از گالوانیزه احتمال شکستن ،دفرمھ شدن، تغییر شکل یا از دست دادن آب بندی
،ساده ترین احتمالات واھد بود.
نکتھ :البتھ اخیرا برخی از شرکتھای آلمانی پروفیل جدیدی را بھ بازار عرضھ کرده اند کھ نیاز بھ
گالوانیزه ندارددر خصوص این پروفیل کھ بھ fibre-reinforcedمشھور است .باید گفت کھ این
پروفیل دارای تکنولوژی خاصی بوده و از یک رویھ پروفیل upvcبرخوردار است کھ بھ عنوان عایق
عمل می کند ،در حالی کھ ساختار اصلی پروفیل و ستون ھا و چمبرھا از پلیمری بسیار سخت ساختھ
شده است ، و ھمین مسئاه قیمت بسیار بالای برای این پروفیل رقم زده است کھ تا کنون این سیستم
پروفیل عملا وارد بازار ایران نشده است و اگر ھم وارد بازار ایران میشد از لحاظ قیمت قابل رقابت با
پروفیل ھای upvcدیگر نیست .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *