نگھداری و نظافت درب و پنجره upv

برخی آلودگی ھای زیست محیطی، گرد و غبار و باران موجب نازیبایی ظاھری درب و پنجره
دوجداره و ھمچنین عدم کارکرد مناسب محصولات UPVCمی شوند. با رعایت برخی موارد در
تمیز کردن درب و پنجره UPVCو ھمچنین سرویس بھ موقع)در صورت مشاھده ایراد در درب و
پنجره (UPVCمی توان از بوجود آمدن بسیاری از این مسائل جلوگیری کرد.
نظافت درب و پنجره upvc
◄ بر روی درب و پنجره UPVCکاور ھایی چسبیده شده است کھ از آسیب آنھا در ھنگام عملیات
ساختمانی و معماری جلوگیری می کند در نتیجھ تا اتمام فعالیت ھای ساختمانی از کندن این کاورھا
خودداری کنید. ھمچنین بدلیل بازیافت این برچسب در صورت باقی ماندن طولانی بر روی درب و
پنجره دوجداره ممکن است اثر چسب آن تا مدت ھا باقی بماند.
برچسب محافظ پروفیل
روغن کاری و نگھداری از پنجره
◄ بدلیل تنوع حالت ھای بازشو درب و پنجره ،UPVCھنگام نصب نکاتی در خصوص نحوه
استفاده و بازشدن آنھا از طرف پرسنل نصب بیان می شود کھ دقت بھ آنھا موجب پیشگیری از برخی
مشکلات می شود. در فاصلھ ھای زمانی معین)زمان مذکور بھ آلودگی ھای محیطی و میزان استفاده
از درب و پنجره دوجداره بستگی دارد،( تمام قطعات مکانیکی و ھمچنین یراق آلات بازشو محصولات
بھتر است روغن کاری گردد.
بھتر است دستگیره ھا و یراق آلات درب و پنجره دوجداره را ھر چند ماه یکبار بازدید کنید تا در
صورت شل شدن پیچ ھا با سفت کردن آنھا از پیامدھای آن جلوگیری کنید.
◄ برای نظافت درب و پنجره UPVCاز آلودگی ھا و گردوغبار باید از پارچھ ھای بدون پرز و آب
و صابون استفاده کرد و ھمچنین برای دوام و عمر طولانی لاستیک ھای درزگیر درب و پنجره
دوجداره، ھنگام تمیز کردن درب و پنجره با نظافت لاستیک ھا نیز موجب انعطاف، نرمی و کارکرد
مناسب آنھا خواھید شد.

نظافت درب و پنجره u

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *