نگھداری و تعمیر پنجره دو جداره

چھ زمانی نیاز بھ تعمیر پنجره دو جداره است؟
تعمیر پنجره دو جداره یکی از چیزھایی است کھ شاید ھمھ ما ندانیم چھ زمانی باید انجام شود.
گاھی اوقات عوامل مختلفی باعث می شوند تا پنجره دو جداره بھ خوبی روزھای نخست عمل نکند.
و از لحاظ باز و بستھ شدن و یا عایق بودن در برابر سرما و گرما ، صدا ، گرد و خاک و آب باران با
مشکل مواجھ شود.
در این صورت میبایست ھر چھ سریعتر نسبت بھ تعمیر پنجره دو جداره اقدام نمود.
زیرا گاھی اوقات بعضی از خرابی ھای پنجره باعث بروز خسارت ھای جانی و مالی می گردد.
بطور مثال در صورتی کھ لولای پنجره شکستھ شده باشد و آنرا تعویض و تعمیر نکنیم.
در اینصورت ممکن است باقی لولاھا نیز بھ دلیل وزن بالای لنگھ بازشو و معیوب بودن یک یا چند
لولا الباقی لولاھا نیز شکستھ شود.
در این صورت باعث می شود پنجره بر روی زمین بیفتد.
اگر فردی در این زمان زیر پنجره نشستھ باشد باعث بروز خسارت ھای جانی و مالی میگردد.
اھمیت تعمیر پنجره دو جداره
بخش دیگری کھ امکان خراب شدن آن وجود دارد یراق پنجره است.
در صورتی کھ از جنس مرغوب استفاده نشده باشد و یا بصورت صحیح استفاده نشده باشد باعث
میشود پنجره بھ خوبی و درستی باز و بستھ نشود.
ھمین باعث می شود پنجره بصورت کامل عایق نباشد. شیشھ ھا نیز از این مسالھ مستثنی نیستند.
تعمیر پنجره دو جداره آلومینیومی
و اگر بھ ھر دلیلی شیشھ بشکند و یا ترک بردارد باید بصورت کامل تعویض شود. زیرا باعث خروج
گاز آرگون موجود در آن شده و دیگر کارایی لازم را نداشتھ باشد .

معمولا بھ ندرت پیش می آید کھ در خرابی ھای پنجره پروفیل خراب شود و نیاز بھ تعمیر داشتھ باشد.
در صورتی کھ این اتفاق نیز بیفتد میتوان با توجھ بھ بخش آسیب دیده پنجره را تعمیر کرد.
البتھ لازم بھ ذکر است کھ این مسالھ در صورتی اتفاق میفتد کھ از پروفیل نامرغوب استفاده شده باشد.
و یا تولید پنجره بھ خوبی انجام نشده باشد.
بطور کل استفاده از متعلقات و ملزومات استاندارد در ساخت پنجره باعث میشود کھ درصد خرابی
پنجره بھ حداقل برسد.
تعمیر پنجره دو جداره آلومینیومی
تعمیر پنجره ھای دو جداره آلومینیومی نیز ھمانند پنجره ھای دو جداره UPVCمیباشد.
کھ قبلا در این رابطھ توضیحات کامل داده شده است.
اما تفاوتھای کوچکی نیز وجود دارد کھ تعمیر پنجره آلومینیومی را کمی متفاوت مینماید.
اما از لحاظ بخشھای موجود برای تعمیر با پنجره دو جداره یو پی وی سی یکسان می باشد .
تعمیرات پنجره ھای دو جداره امری تخصصی میباشد کھ میباست توسط افراط متخصص و خبره در
این زمینھ انجام گردد.
در غیر این صورت پنجره بعد از مدتی مجددا نیاز بھ تعمیر پیدا می کند .
گروه صنعتی یوپی وی سی دارای افراد متخصص در نصب، تعمیر و رگلاژ آماده خدمت رسانی بھ
شما عزیزان میباشد.
قیمت تعمیر پنجره دو جداره
قیمت تعمیر پنجره دو جداره بھ عوامل گوناگونی بستگی دارد.
مھمترین عامل این است کھ پنجره از چھ قسمتی نیاز بھ تعمیر دارد و وسایل و لوازم مورد نیاز تعمیر
چھ چیزھایی میباشد.
بطور مثال ھزینھ تعمیر یک پنجره کھ نیاز بھ یک دست یراق دارد با ھزینھ پنجره ای کھ فقط نیاز بھ
یک رگلاژ ساده دارد متفاوت است.
ابعاد پنجره، نوع شیشھ، نوع یراق و ایراداتی کھ در پنجره وجود دارد از دیگر عواملی ھستند.
کھ در قیمت تاثیر گذارند و با تغییر ھریک قیمت و ھزینھ تعمیر کم و یا زیاد میگردد.
یراق آلات کھ بخش زیادی در تعمیر بھ خود اختصاص میدھند بھ خودی خود بھ انواع مختلف تقسیم
بندی میشوند.

کھ مھمترین عامل کھ باعث تغییر قیمت یراق میگردد کشور سازنده یراق آلات میباشد کھ آلمان در
صدر تولید کنندگان یراق آلات با قیمت بالا میباشد !
بھ ھمین دلیل بھتر است با بازدید و مشاوره یک تعمیرکار متخصص از قیمت نھایی تعمیر پنجره
اطلاع پیدا کرد.
ھمچنین منطقھ ای کھ پنجره در آنجا می باشد نیز مھم است، کھ از بلحاظ مسافتی دور یا نزدیک باشد.
شما عزیزان میتوانید برای تعمیر پنجره دوجداره خود در محل با گروه صنعتی یوپی وی سی تماس
بگیرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *