نمای کرتین وال

نمای کرتن وال ترکیبی از یک استراکچر آلومینیومی و یک متریال پوشش دھنده مانند شیشھ، ورق
ساختھ می شود. در واقع نمای کرتن وال نوعی نمای شیشھ ای با یک استراکچر تمام آلومینیومی می
باشد.
نمای کرتین وال در ٢نوع یونیتایز و لامل می باشد:
در طراحی نمای کرتین وال با سیستم لامل، طراحی طوری صورت می گیرد کھ استراکچر تمام
آلومینیومی آن در مواجھ با انواع تنش ھای وارده از جابجایی سازه اصلی ساختمان، زلزلھ و باد، نما
کاملاً منعطف عمل کرده کھ بخاطر ھمین قابلیت بھ آن Self Supportاطلاق می گردد.
از مزایای نمای کرتن وال لامل، استفاده از رنگھای مختلف و عدم مشاھده ھیچگونھ پیچ یا پرچ و
امکان نصب بازشو مخفی و لولایی میباشد.
در شکل ھای زیر نمونھ ای از نمای کرتن وال لامل دیده می شود:
نمای کرتین وال2نمای کرتین وال5
نمای کرتن وال لامل بھ ٢نوع فریم لس و فیس کپ طبقھ بندی می گردد:
سیستم فریم لس دارای فریمی است کھ از پشت شیشھ را احاطھ می کند و بھ صورت یک قاب درمی آید
و روی لامل توسط لقمھ ھای مخصوص متحرک نگھ داشتھ می شود و از خارج ساختمان تنھا فضای
مابین شیشھ ھا دیده می شود.
در شکل زیر نمونھ ای از نمایفریم لس دیده می شود:
نمای فریم لس1
در سیستم فیس کپ قاب آلومینیومی دور شیشھ دیده نمی شود و شیشھ مستقیماً بر روی استراکچر
آلومینیومی کرتن وال )لامل( قرار می گیرد و توسط یک زھوار یا یک پروفیل نگھدارنده بر روی پایھ
لامل پیچ می گردد و نما کاملاً آب بند و ھوابند می گردد.
روی این نگھدارنده ھا یا زھوارھا درپوش ھایی با عرض ۵سانتی متر نصب می گردد.
نمای کرتین وال٣نمای کرتین وال٢نمای کرتین وال١
مزایای سیستم فیس کپ:
.١سرعت بیشتر اجرا
.٢امکان نصب بازشو داخل بازشو و دو حالتھ
.٣ھزینھ کمتر نسبت بھ فریم لس
.۴زیبایی بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *