نقش گالوانیزه در پنجره دوجداره

نقش گالوانیزه در پنجره دوجداره upvcبھ شرح ذیل است :
افزایش استقامت پروفیل
تحمل وزن
انتقال گشتاور
افزایش امنیت
فشار باد
با توضیحات داده شده می توان بھ معیارھای ارزیابی گالوانیزه دست یافت کھ این معیارھا عبارتند از :
-1شکل و ابعاد گالوانیزه
-2فشارھای خارجی وارد بر پنجره )مانند باد،باران و(..…
-3محل کاربرد پنجره یا درب و میزان باز و بستھ شدن و استفاده از آن )مکان ھای عمومی ،اداری یا
منازل(
-4محل نصب درب یا پنجره از لحاظ امنیتی
-5وزن بازشو و..…
لازم بھ ذکر است کھ گالوانیزه دارای اشکال متفاوتی ھستند و ھر یک از این اشکال وابستگی مستقیمی
بھ نوع ،شکل و مشخصات فنی پروفیل دارند این اشکال می تواند منتظم یا بستھ بھ نوع پروفیل ، غیر
منتظم باشند .
ضخامت گالوانیزه متغیربوده و تابع محل کاربردپنجره می باشد.و معمولا ھر تولید کننده ای اطلاعات
ویژه آن را ارائھ نموده است .
معمولا تامین کننده پروفیل برای راحتی کار دفترچھ ای دارند کھ در این جدول بر مبنای وزن ، فشار
باد،شکل گالوانیزه و ضخامت آن قابل محاسبھ می باشد.البتھ این جداول محاسبات را برای پنجره ھای
معمولی و با امنیت پایھ محاسبھ نموده است و در شرایط خاص محاسبات باید دقیق تر انجام گیرد . ولی
در کل برای راحتی و تسریع در محاسبات ضخامت و شکل گالوانیزه ، بسیار کاربردی تر می باشند .

برخی شرکتھای تولید کننده پروفیل دارای نرم افزارھای اختصاصی می باشند کھ بر مبنای اطلاعات
کلی خود ،بھ محاسبھ ضخامت و نوع گالوانیزه نیز می پردازندو برخی نرم افزارھای اروپایی مشھور
نیز این قابلیت را دارند.
در آخر بھ شما خریداران عزیز توصیھ می شود در موقع خرید از شرکتھای معتبر کھ نماینده پروفیل
ھای معتبر ھستند درب و پنجره upvcدو جداره را خریداری کنید تا ضمن تحویل گرفتن محصول با
کیفیت امنیت و آرامش را برای منزل خود بھ ارمغان آورده باشید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *