نقش پنجره ھای UPVC در کاھش گرمایش جھانی

پدیده گرم شدن کره زمین، مشکل بزرگی است کھ در حال حاضر نگرانی ھای زیادی را بھ وجود
آورده است. اگرچھ در طول حیات این سیاره، آب و ھوا بھ دفعات تغییر پیدا کرده اما پیش بینی شده کھ
سال ھای نیمھ دوم قرن حاضر گرم ترین سال ھای پانصد سال اخیر خواھد بود و در سال 2100بھ
علت گرمایش فوق العاده، کره زمین؛ خشکسالی شدید، گرمای سوزان، فوران ھای آتشفشانی، زمین
لرزه ھا و طوفان ھای سھمناکی را تجربھ خواھد نمود. با شدت یافتن این پدیده، جنگل ھا و مراتع
طبیعی فراوانی بر اثر آتش سوزی از بین خواھند رفت. سطح آب دریا بھ دلیل ذوب شدن سریع و دور
از انتظار یخچال ھای قطبی، بین 1تا 2متر بالا آمده و بسیاری از شھرھای ساحلی و جزایر برای
ھمیشھ بھ زیر آب فرو خواھند رفت.
ھمچنین گفتھ شده کھ تا سال 2050بیش از یک میلیون گونھ از موجودات زنده اعم از گیاھان و
جانوران ناپدید شده و تقریبا از ھر ده گونھ، یکی از آنھا منقرض خواھد شد. حتی بھ عقیده محققان، در
قرن آینده بخش ھایی از کره زمین بھ دلیل گرمای بیش از حد غیر قابل سکونت خواھد شد.
گرمایش زمین، جدی ترین شکل تغییرات آب و ھوایی است کھ دنیا تاکنون بھ خود دیده است. طبق
اطلاعات ناسا ((NASAزمین، گرم ترین دوران خود را در دھھ اخیر تجربھ نموده و سال 2005
گرم ترین سال این دھھ بوده است. بر اساس تحقیقات محققان مؤسسھ تکنولوژی ماساچوست ،MITاز
دھھ 1970شدت و طول مدت تندبادھا و گردبادھا افزایش بی سابقھ ای داشتھ است. و این موضوع بھ
خاطر افزایش انتشار گازھای گلخانھ ای است کھ منجر بھ افزایش میانگین درجھ حرارت زمین شده و
بھ ھمین دلیل میزان بارش برف کاھش یافتھ است. در کل می توان گفت کھ تمامی ساکنان کره زمین از
تاثیرات منفی ناشی از گرمایش جھانی متضرر شده اند.
گرمایش زمین
در نمودار فوق، روند افزایش دمای زمین در طول یک قرن اخیر بھ تصویر کشیده شده است. این گونھ
اطلاعات بھ ما کمک می کنند تا ببینیم کھ بھ تدریج چھ بر سر محیط زیست می آوریم، ھمچنین کسانی
کھ در قبال گرمایش جھانی بی تفاوت ھستند را متقاعد سازیم کھ طبق آمارھای موجود، این پدیده بھ
شدت رو بھ افزایش است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *