نقش پنجره ھای دو جداره در مقابله با آلودگی صوتی

امروزه آلودگی صوتی بھ ویژه در محیط کلان شھرھا، بھ یک بحران زیست محیطی تبدیل شده است.
حتی صداھایی در حد 70دسیبل کھ بر اثر ترافیک محیط بیرون ایجاد می شود، می تواند باعث عدم
تمرکز حواس و در طول زمان بھ وجود آمدن استرس و عوارض دیگر گردد. تکنولوژی شیشھ ھای
آکوستیک برای مقابلھ با این صداھای ناخواستھ توسعھ یافتھ است، و می توان در ھر محیطی خواه اتاق
کار یک مترجم باشد و یا خانھ ای نزدیک یک جاده ی پر رفت و آمد و حتی اداره ای کھ در مجاورت
فردوگاه قرار دارد.
پنجره دوجداره در اتاق کنفرانس
شیشھ آکوستیک چیست؟
شیشھ ھای آکوستیک در پنجره دوجداره بھ میزان قابل توجھی مزاحمت ھای ناشی از صداھای
ناخواستھ بھ ویژه در محل ھای شلوغ مانند نزدیکی بزرگراه ھا، جاده ھای اصلی و فرودگاه ھا را
کاھش می دھند. حتی زمانی کھ پنجره دوجداره در طبقات بالا و یا روی سقف خانھ ھا بھ کار می
روند، صداھای ناشی از بارش باران را ھم کاھش می دھند. ھمچنین از پنجره دوجداره برای عایق
صدای محیط داخلی ھم می توان استفاده کرد، بھ طور مثال برای جداسازی بخش ھای یک اداره و یا
اتاق جلسات می شود پنجره دوجداره را بھ کار برد.
شیشھ ھای آکوستیک از دو یا چند لایھ شیشھ ای تشکیل شده اند، کھ با یک یا چند زیر لایھ آکوستیک بھ
ھم متصل شده اند و یک پنجره دوجداره را ایجاد کرده اند. این زیرلایھ ھا بھ عنوان ھستھی تعدیل
کننده ی صدا در پنجره دوجداره تعبیھ می شوند و صدا با گذشتن از داخل آن تضعیف می شود. بھ
طرز جالبی، تغییر در میزان ضخامت این زیرلایھ ھا باعث می شود کھ حتی عایق صدای بھتری ھم
داشتھ باشیم. این پنجره ھای دارای روکش آکوستیک در عین حال تمام ویژگی ھای یک پنجره دوجداره
معمولی را ھم دارند، از ویژگی ھای امنیتی و حفاظتی گرفتھ تا استانداردھای اولیھ ای کھ در این نوع
پنجره ھا باید رعایت شوند.
ترکیب شیشھ ھای آکوستیک با سایر تکنولوژی ھا
پنجره دوجداره آکوستیک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *