نقش پنجره دوجداره در کاھش مصرف انرژی

ھمھ کشور ھا یا بھتر است بگوییم ھمھ ی دانشمندان, بھ دلیل کاھش منابع انرژی و ھمچنین شرایط
زیست محیطی, بھ دنبال راه ھایی برای کاھش مصرف انرژی می باشند کھ یکی از این راھکار ھا
فناوری پنجره دوجداره uPVCمی باشد.
رسانایی کم پروفیل ھای uPVCبھ عنوان یک ماده و سھولت کھ آنھا را برای دو و سھ جداره ساختھ
شدن فراھم میکنند، پنجره دوجداره و یا در ھای دوجداره انتخابی عالی در ساختمان ھایی با مصرف
انرژی بھینھ بھ حساب می آیند. پنجره دوجداره گرما را بھ خوبی ھدایت نمیکند و رسانایی گرمایی
خوبی نیست، بنابراین حرارت را از داخل بھ خارج یا خارج بھ داخل انتقال نمی دھد. ھروقت کھ شما
در نزدیکی یک قاب پنجره آلومینیومی قرار گرفتید، دست خود را بر روی قاب پنجره قرار داده و
دمای آن را احساس کنید.
پنجره دوجداره با استفاده از فناوری پروفیل ھای UPVCماده ای است کھ بھ طور عمده در تولید
پنجره ھای اورپا و آمریکا در ساختمان ھایشان زمانی کھ نظر ھا بھ سمت مصرف بھینھ انرژی
منعکس شد, استفاده شد و این اتفاق حدود 30سال پیش رخ داد. تا ٪70گرما از طریق پنجره ھای
استاندارد 3میلیمتری از دست میرود و حتی انتقال حرارت بیشتری از طریق قاب ھای فلزی صورت
می گیرد. در فصل زمستان یک شیشھ شیشھ ای سھ میلی متری می تواند از 10تا 15برابر گرما بیش
از یک دیوار عایق شده در ھمان منطقھ از دست بدھد. در تابستان، %25از کل ھزینھ ھای گرما از
طریق پنجره تک جداره وارد می شود. گفتھ میشود کھ پنجره دوجداره چیزی حدود %94در انتقال
حرارت بھبود یافتھ اند. عایق ھوا تعبیھ شده بین دو شیشھ پنجره دوجداره ایجاد یک مانع عایق، برای
نگھ داشتن گرما خارج و تنظیم درجھ حرارت داخلی شما می باشد.
بنابراین نصب و استفاده از پنجره دوجداره و ھمچنین در ھای دوجداره نقش بھ سزایی در مصرف
انرژی و جلوگیری از اتلاف میباشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *