نقش پلی آمید در پنجره ترمال بریک

نقش پلی آمید در پنجره ترمال بریک
امروزه استفاده از پنجره ترمال بریک بھ وفور دیده می شود. در این نوشتھ سعی بر این است تا بھ
بررسی نقش پلی امید در پنجره ترمال بریک بپردازیم:
آلومینیوم علاوه بر تمام مزایایی کھ دارد دارای ضریب انتقال حرارتی بالایی تا حدود w⁄m2k 203
می باشد کھ ھمین باعث ھدر رفتن انرژی در درب و پنجره ھای آلومینیومی می گردد. آلومینیوم یک
فلز رسانا می باشد با ضریب انتقال حرارت بالا، در فلزات ضریب انتقال حرارت با لاندا نشان داده
می شود کھ واحد آن وات بر مترمربع بر درجھ کلوین می باشد.
نقش پلی آمید در پنجره ترمال بریک
ضریب انتقال حرارت برای آلیاژ ۶٠۶٣آلومینیوم کھ در تولید درب و پنجره upvcمورد استفاده قرار
می گیرد برابر است با w⁄m^2k 203کھ ضریبی است بسیار بالا. از اینرو جھت عایق کردن درب و
پنجره ھای آلومینیوم از تیغھ ھای پلی آمید در بین پروفیل ھای آلومینیومی استفاده می گردد کھ بھ این
پنجره ھا بھ اصطلاح ترمال بریک اطلاق می گردد.
ساختار پنجره آلومینیومی ترمال بریک با نوار پلی آمید
ساختار پنجره آلومینیومی ترمال بریک با نوار پلی آمید
پلی آمید در واقع عایقی است بین جدار بیرون و جدار داخل پنجره در واقع ارتباط بین محیط خارج و
محیط داخل را تیغھ پلی آمید قطع می کند.
استفاده از تیغھ ھای پلی آمید در پروفیل ھای آلومینیومی تولید پنجره دوجداره، باعث می گردد تا
ضریب انتقال حرارت آلومینیوم از ٢٠٣بھ میزان زیر ۴کاھش پیدا می کند. در واقع پلی آمید رسانایی
را در آلیاژ آلومینیوم قطع می کند.مشخصات پروفیل و شکل و نحوه قرار گیری پلی امید در تعیین این
عدد بسیار مھم می باشد.
نقش پلی آمید در پنجره ترمال بریک
تیغھ ھای پلی آمید با استفاده از ماشین ھای مخصوص بھ ھر یک از جداره ھای پروفیل ھای بیرونی و
درونی آلومینیوم دوختھ می شود.
تیغھ ھای پلی آمید تشکیل شده است از پلی آمید ۶.۶با %٢۵فایبرگلاس کھ ضریب انتقال حرارتی آن
برابر w⁄m^k ٠.٣می باشد کھ اتلاف انرژی را در پنجره ترمال بریک آلومینیومی تا حد بسیاری
کاھش می دھد.

نقش پلی آمید در پنجره ترمال بریک
پلی آمید تا دمای ٢۵٠تا ۴٠٠درجھ سانتی گراد را تحمل می کند و محدودیتی در طی عملیات رنگ
کوره ای جھت پروفیل ایجاد نمی کند چون پروفیل آلومینیوم پس از دوخت پلی امید جھت رنگ کوره
ای ارسال می گردد.
دو عامل بسیار مھم در پروفیل ھای ترمال بریک
دوخت صحیح پلی آمید:
دوخت پلی آمید باید بھ صورت کاملاً صحیح و توسط ماشین آلات مخصوص صورت پذیرد کھ در غیر
اینصورت ممکن است در برخی از نقاط اتصال تیغھ ھا با پروفیل آلومینیوم کاملاً قطع شده و از
مقاومت مکانیکی پنجره ترمال بریک کاستھ می شود.
مقاومت مکانیکی بازشوھا:
در طراحی پنجره جھت تولید حتماً باید با توجھ بھ وزن لنگھ و عرض و ارتفاع بازشو از پروفیل ھای
مخصوص و استاندارد استفاده گردد.
عدم استفاده از تیغھ ھای pvcبجای تیغھ ھای پلی آمید:
با توجھ بھ ارزان بودن تیغھ ھای ،pvcدر بسیاری از موار شاھد ھستیم کھ جھت ترمال بریک کردن
پنجره آلومینیومی از این تیغھ ھا استفاده می گردد در استفاده از تیغھ ھای pvcبجای پلی آمید ٢شکل
اساسی بوجود می آید:
تحمل حرارت pvcتا ١٨٠درجھ سانتیگراد و درنتیجھ دفورمھ شدن و از بین رفتن در دمای ٣۵٠
درجھ رنگ کوره ای .
دفورمھ شدن و ترک خوردن این تیغھ ھا در نوسانات حرارتی مناطق نصب مخصوصاً مناطق
گرمسیری کھ اختلاف حرارت در طی شب و روز بسیار می باشد و ھمین باعث دفورمھ شدن و تغییر
شکل تیغھ pvcمی گردد کھ در نتیجھ آن از دوخت کنده می شود و از پروفیل آلومینیوم جدا می شود و
در نھایت باعث جدا شدن قسمت ھای پنجره آلومینیوم ترمال بریک مخصوصاً افتادن بازشوھا بھ ھمراه
شیشھ دوجداره می گردد.
نقش پلی آمید در پنجره ترمال بریک
جھت تست این موضوع کھ آیا تیغھ استفاده شده در ترمال بریک کردن پنجره آلومینیومی از نوع پلی
آمید است یا pvcبھترین روش این است کھ تیغھ را در معرض شعلھ مستقیم قرار دھید، در صورت
مشتعل شدن تیغھ و بلند شدن بوی نایلون، در این صورت تیغھ از نوع pvcمی باشد، در غیر
اینصورت بھ احتمال زیاد تیغھ از نوع پلی آمید می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *